Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomístní názvy Veselí nad Lužnicí

11. 4. 2012

Soupis pomístních jmen v katastru obce Veselí nad Lužnicí

(provedl František Salák pro ČAV)


 

1. Na kapradí i Na kapradí

Jsou tam mokrá pole, pravděpodobně tam rostlo kapradí. Je to velmi starý název.

Č. kat. 282 – 305/4.

2. Nad chmelnicí

Pole mírně stoupající k severozápadu. Pozemky leží nad bývalou chmelnicí, jejíž existence je historicky doložena. Fr. Hlaváček, nar. 1887, ještě pamatoval zeď, kterou byla chmelnice obehnána.

Č. kat. 353 – 364.

3. Na strážkách, Strážka

Písčitá pole.Terén stoupá k severu. Stávaly tam stráže, které střehly Vitorazskou stezku, vedoucí podél řeky. Č. kat. 221 – 281.

4. Na talíři

Stávala tam kdysi tvrzka, jak je historicky doloženo. Svědčí o tom kruhová plošinka a kolem ní příkop. O této tvrzi se zmiňuje Aug. Sedláček. Kdy byla založena, není známo. Ve 14. století byla již pustá.

5. V hájku

Je to trojúhelník mezi tokem Bechyňského potoka a Lužnicí. Jsou to většinou mokré louky. Místo bylo zarostlé hájkem, jak o tom svědčí dosud jednotlivé stromy.

Č. kat. 216 – 219/34-220.

6. Novotnýho rybníček

Rybníček při cestě na Žíšovskou stráň. Jméno má podle dlouholetého majitele.

Č. kat. 249.

7. U větráku, dříve V útokách

Prostor u větrného kola, které sloužilo hospodáři Bradáčovi k zavodňování louky. Toto místo mohlo být v minulosti použito k přechodu vojenských sil a útoku. I naše armáda tam někdy cvičívá přechod přes řeku. Č. kat. 273 – 281.

8. Na stráni

Zarostlá a zalesněná stráň nad Bechyňským potokem, který měl před provedenou regulací částečně jiný směr toku.

Č. kat. 221/7, 259, 270, 271.

9. Na vostrovech (patří do katastru Mezimostí)

Trojúhelník mezi zregulovaným tokem Lužnice a bývalým tokem, nynějším slepým ramenem. Je to písčitá louka.

10. U bubnu

Prostor v okolí válcového jezu mlýna.

11. K Žíšovu

Název polní trati táhnoucí se k obci Žíšovu, nyní spojené s Veselím jako III. čtvrť.

Č. kat. 306 – 324.

12. Hluboká cesta

Zbytek původní cesty úvozové, vedoucí podle novější okresní silnice z Veselí do Žíšova po pravé straně. Mezi č. kat. 369/2 a okresní silnicí.

13. Horní poříčí

Název polní trati. Polní pozemky jsou poměrně vzdálené od řeky, v minulosti snad vedl tok řeky blíže. Č. kat. 325 – 352.

14. Dolní poříčí

Název polní trati, která klesá jižním směrem k Bechyňskému potoku. Tato pole jsou podobně jako

Horní poříčí dosti vzdálená od řeky.

Č. kat. 371 – 394.

15. Ve Štrejberkách i Štrejberka

Velmi dobré louky, rašelinná půda. Mezi Weisovou stezkou a polní cestou. Původ názvu je neznámý, snad od německého Strei/t/berg, Weisova stezka byla v tomto roce přerušena tím, že JZD Sviny zoralo louku přiléhající ke katastru Veselí, po níž stezka vedla.

Č.kat. 446 – 533.

16. Proti Štrejberkum

Velmi dobrá pole jižně od Štrejberků.

Č.kat. 535 – 606.

17. Pod Kněževrchem, Kněževrch

Pole, louka, býv. Farský rybník, patřívaly knězi. Roku 1521 tam zřízen rybník, nyní již zanikly.

Č. kat. 519, 520, 525, 533, Farský rybník 520/1, 520/2.

18. Od stoky ke Svínům

Tento název je na katastrální mapě z r. 1828. Podle Fr. Hlaváčka se tohoto názvu neužívá. Užívá se názvů uvedených ad 19 a 20. Označení bylo vytvořeno podle polohy pozemků.

19. Přední obce, části se říká Na brejlích

Severně od silnice Veselí – Sviny, blíže k městu. Pozemky náležely obci = měšťanům. Původ označení

Na brejlích není znám. Východní hranici tvoří stoka, západní asi č. kat. 627, 628, 638, 648, 662, 669, 679, 689, 707, 710, 711, 720, 731, 782, 778, 777. Na brejlích: 583, 588, 590, 596, 608, 617, 618.

20. Zadní obce

Pozemky náležející obci = měšťanům, ležící dále od obce. Dobrá půda. Pozemky ležící od výše uvedených směrem na západ.

21. Od sv. Jakuba k stoce

Pole a louky od záp. okraje města mezi okresní silnicí Veselí – Sviny a stokou u Bechyňského potoka.

Na poslední stodole na západním okraji města je výklenek s obrazem sv. Jakuba. Stoka tekla

do Bechyňského potoka.

Č. kat. 412, 439.

22. Farský rybník, též Studíků rybník

Nyní je to louka. Náležel k faře, která měla značný pozemkový majetek. Název již zanikl.

Č. kat. 770.

23. Na domávlích, V domávlích

Pole mezi okresní silnicí Veselí – Svíny a polní cestou zvanou Domávelská. Původ názvu není znám,

snad od toho, že pozemky jsou blízko domova.

Č. kat. 788 – 899.

24. V rudicích, na kat. mapě z r. 1828 uvedeno Na rudicích

Jižní část katastru západně od silnice Veselí – České Budějovice. Původ názvu není znám, snad podle hlinité, načervenalé půdy.

Č. kat. 903 – 1020.

25. Na hájku

Pole jz. od města mezi státní silnicí a Podháječní cestou. Podle vyprávění tam byl kdysi háj.

Nyní je na návrší hřbitov.

Č. kat. 1094 – 1123.

26. Pod hájkem

Pole záp. od státní silnice, od Podháječní cesty k Líbalů rybníku.

Č. kat. 1045 – 1093.

27. Přeluží, V přeluží

Pozemky ležící na břehu Lužnice po obou březích.

Č. kat. 1425 – 1493.

28. U cihelny, na kat. mapě z r. 1828 je uveden název Od zahrad k cihelně

Pole a louky na levém břehu Lužnice k tzv. Třeboňské cestě. Od zahrad domů města na levém břehu Lužnice až k bývalé městské cihelně. Ta tam ovšem již není.

Č. kat. 1495 – 1560, 1447.

29. Třeboňská cesta

Směřuje od jižního okraje města k bývalé cihelně. Je to původní cesta do Třeboně. Nyní od železniční zastávky kolem bývalé obecní cihelny k Horusickému rybníku, kde se připojuje ke státní silnici.

Č. kat. 1562.

30. K rybníku

Pozemky od již. okraje města mezi Třeboňskou a Trávnou cestou. Táhnou se k Horusickému rybníku. Dobré pozemky.

Č. kat.: od cesty č. kat. 1564, č. kat. 1297 – 1415.

31. Trávná cesta

Starý název cesty směřující od západního okraje města kolem kaple sv. Marka k cihelně. Je to neudržovaná polní cesta, z větší části zarostlá travou. Část cesty od záp. okraje města ke kapli sv. Marka je nazývána Podháječní cesta a jejím pokračováním je Trávní cesta. Podháječní = vede