Jdi na obsah Jdi na menu
 


stanovy

4. 2. 2012

 

 

Stanovy zapsaného spolku

 

 


Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí“

 

 

 

 

  Čl. 1.

Název a sídlo

  Spolek používá název „Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí“ a sídlí ve Veselí nad Lužnicí, náměstí TGM 109, PSČ 391 81. ( dále jen ƒ„spolek“ )

 Čl. 2

 Charakter spolku

  Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým zapsaným spolkem, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

 

  Čl. 3

  Základní cíle spolku

 Základními cíli spolku jsou zejména

bádání o historii města i regionu, uchovávání a zpřístupňování audio, video, fotodokumentace, spolupráce s místním muzeem, městským úřadem, školami a obecními úřady okolních obcí při mapování historie a pomoc s organizací kulturně historických akcí.

 

    Čl. 4

  Formy činnosti spolku

       Formami činnosti spolku jsou zejména :

  a) pořádání výstav a přednášek.

   b) pomoc v péči o místní památky movité i nemovité, včetně jejich dokumentace.

   c) vydávání publikací s regionální historickou tematikou.

   d) osvěta mezi občany a žáky místních škol.

   e) pomoc studentům a badatelům.

f) zřízení regionální knihovničky spolku, přístupné badatelům. Čl. 5

  Členství ve spolku

1. Členem spolku může být:

  fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

 

                                     2. Člen spolku má právo:

  a) účastnit se jednání členské schůze.

   b) volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů.

   c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

   d) podílet se na praktické činnosti spolku.

 

                                     3. Člen spolku má povinnost:

  a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.

    b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

   c) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

   4. Členství ve spolku zaniká:

 a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru spolku.

   b) úmrtím člena spolku.

   c) zánikem spolku.

   d) vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

 

    5. Členská schůze může zvolit:

čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 6. Veškeré vypořádání vůči členovi:

kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 


Čl. 6

 

 Organizační uspořádání

 

 

Strukturu spolku tvoří :

 a ) členská schůze

   b) výbor

 

  Čl. 7

 Orgány spolku

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

  a ) schválila stanovy spolku a změny těchto stanov.

  b) zvolila výbor spolku, případně jej odvolala. 

 c) schválila rozpočet spolku předkládaný výborem.

   d) schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok.

   e) určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období.

   f) schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena.

  g) zvolila čestné členy spolku. 

 h) rozhodla o zániku spolku.

 

  2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.


 B. Výbor

  1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

  2. Výbor spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

 


Čl. 8

Jednání jménem spolku

 Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

 

   Čl. 9

 Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

  2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví, jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

 3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

   4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

 

   Čl. 10

  Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na Weisův dům Veselí nad Lužnicí. V případě odmítnutí muzeem rozhodne o majetku poslední členská schůze.